selective focus photography of white flowering tree

Tmi Annaliina

Tmi Annaliina tarjoaa sinulle tai lä­hei­sel­le­si pai­kal­li­sen pie­ny­rit­tä­jän joustavaa ja mo­ni­puo­lis­ta palvelua arjen haas­tei­siin sekä hy­vin­voin­nin tueksi.

Pal­ve­lu­va­li­koi­maan kuuluu ko­tia­pu­pal­ve­lu­jen lisäksi koko­nais­val­tais­ta ja ren­tout­ta­vaa ke­hon­huol­toa ka­le­va­lai­sen jä­sen­kor­jauk­sen ja klassisen hieronnan muodossa Villa Me­ri­kos­ken ko­dik­kais­sa tiloissa.


Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan!

 Villa Merikoski, Sär­ki­jär­ven­tie 8, Jämsä

0400-868001 / Anne Ko­ti­lai­nen

info@annaliina.fi

www.annaliina.fi

Varaa aika tästä!Esittely

Tmi An­na­lii­nan toi­min­nas­ta ja pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­ta vastaa lä­hi­hoi­ta­ja,  ka­le­va­lai­nen jä­sen­kor­jaa­ja ja kou­lu­tet­tu hieroja Anne Ko­ti­lai­nen. 

Klassista hierontaa ja ka­le­va­lais­ta jä­sen­kor­jaus­hoi­toa on mah­dol­lis­ta saada ko­ti­käyn­tei­nä sekä Tmi An­na­lii­nan hoi­to­ti­lois­sa Villa Me­ri­kos­kes­sa.

Ko­tia­pu­pal­ve­lua tuotetaan koteihin ja ke­sä­mö­keil­le sekä kodin ul­ko­puo­lel­le suun­tau­tu­viin asioin­tei­hin sekä virkistys- ja har­ras­tus­toi­min­toi­hin.


Työ- ja kou­lu­tus­his­to­ria


Olen val­mis­tu­nut lä­hi­hoi­ta­jak­si kun­tou­tuk­sen kou­lu­tus­oh­jel­mas­ta v.2004. Lisäksi minulla on hen­ki­lö­koh­tai­sen avustajan ja kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jan kou­lu­tuk­set. Olen suo­rit­ta­nut hoitotyön ohessa myös psy­kiat­ri­sen hoidon eri­tyi­sam­mat­ti­tut­kin­non.

Työ­ko­ke­mus­ta on sosiaali- ja ter­vey­sa­lal­ta 1996 alkaen mo­ni­puo­li­ses­ti eri­lais­ten asiak­kai­den ja työ­teh­tä­vien parissa.

2016 val­mis­tuin Ka­le­va­lai­sek­si jä­sen­kor­jaa­jak­si kan­san­lää­kin­tä­seu­ran kol­mi­vuo­ti­sen kou­lu­tuk­sen ja näyt­tö­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen jälkeen. Kou­lu­te­tuk­si hie­ro­jak­si olen val­mis­tu­nut Jämsän Gradiassa keväällä 2020.

Osaa­mis­ta­ni päivitän sään­nöl­li­ses­ti kan­san­lää­kin­tä­seu­ran laa­duk­kail­la täy­den­nys­kou­lu­tuk­sil­la.

Tree in forest of plants